Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Katowice (Συντονιστής)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Κατοβίτσε είναι ένας οργανισμός που υποστηρίζει τις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Σιλέσια της Πολωνίας για 30 χρόνια.

Υποστηρίζει περισσότερες από 500 εταιρείες που βρίσκονται στην Πολωνία και στην Ευρώπη. Αποστολή του Επιμελητηρίου είναι να υποστηριχθούν οι ΜΜΕ και να υπάρχει συνεργασία με τους επιστημονικούς, επιχειρηματικούς, αυτοδιοικητικούς και κυβερνητικούς οργανισμούς για να δημιουργηθεί υποστηρικτικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις στο διεθνή χώρο.  Το Επιμελητήριο θέτει ως προτεραιότητα  τη διεθνή συνεργασία του οργανισμού, χάρη στην επιτρέπεται στα μέλη του να αναπτυχθούν σε ξένες αγορές. Είναι ο διοργανωτής του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – της μεγαλύτερης εκδήλωσης αφιερωμένης στις ΜΜΕ στην Ευρώπη.

Ιστοσελίδα: www.rig.katowice.pl

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (ΕΒΕΗ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά Επιμελητήρια στην Ελλάδα και ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος οργανισμός δικτύωσης και υποστήριξης επιχειρήσεων στην Κρήτη.  Εκπροσωπώντας τα συμφέροντα περίπου 22.000 από όλους τους τομείς της οικονομίας, το ΕΒΕΗ προσφέρει στα μέλη του ένα ευρύ φάσμα πρακτικών και επαγγελματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είναι δημόσιος οργανισμός που ιδρύθηκε το 1918, δεν λαμβάνει καμία χρηματοδότηση από κυβερνητικούς φορείς και χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από τις συνδρομές των μελών του και από επιχορηγήσεις.

Ο ρόλος του ΕΒΕΗ είναι να ενεργεί ως σύμβουλος προς την Κεντρική Κυβέρνηση για θέματα που αφορούν το εμπόριο, τη βιομηχανία και άλλα θέματα που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη.  Επιπλέον, το ΕΒΕΗ έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει ιδιωτικές πρωτοβουλίες στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Στόχος υψηλής προτεραιότητας για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στα μέλη του, προκειμένου να στηρίξει την οικονομική τους ευημερία.

Το ΕΒΕΗ είναι μέλος στους ακόλουθους Οργανισμούς:

Διεθνείς:

 • Enterprise Europe Network
 • Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο
 • Euro-Chambers – Μέλος του δικτύου της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων
 • Insuleur – Δίκτυο Νησιωτικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητήριων της Ε.Ε.
 • Ελληνο-Αραβικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης

Εθνικούς:

 • Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας
 • Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών

Περιφερειακούς:

 • Παγκρήτιο Συνεταιριστική Τράπεζα
 • Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης
 • Εταιρεία για την Ανάπτυξη των Κρητικών Επιχειρήσεων «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ»

Ιστοσελίδα: www.ebeh.gr

DANMAR COMPUTERS

Η Danmar Computers LLC είναι μία ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα αυτό.  Danmar έχει μια εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων Web και κινητών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η Danmar διαθέτει επίσης μακροχρόνια εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο πλαίσιο των οποίων το προσωπικό Ε&Α της εταιρείας διεξάγει έρευνα και προετοιμάζει εκπαιδεύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες διαφόρων εκπαιδευομένων. Κατά τη διάρκεια των 18 ετών λειτουργίας της, η Danmar έχει υλοποιήσει με επιτυχία πάνω από 100 έργα στα χρηματοδοτικά εργαλεία Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress και πιο πρόσφατα στο Erasmus+.

Σε πολλά από αυτά τα έργα, η Danmar ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό και το συντονισμό των στρατηγικών διάδοσης. Η Danmar Computers είναι ο κατασκευαστής και ο πάροχος του AdminProject (adminproject.eu), ενός on-line συστήματος διαχείρισης Ευρωπαϊκών έργων. Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας βασίζονται σε ένα ευρύ και καθιερωμένο δίκτυο συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα εθνικό δίκτυο περιλαμβάνει ιδρύματα κατάρτισης και συμβουλευτικής, πανεπιστήμια, σχολεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Το διεθνές δίκτυο περιλαμβάνει εταίρους διαφορετικών προφίλ που προέρχονται από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποστολή της Danmar Computer είναι η προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Ιστοσελίδα: www.danmar-computers.com.pl

CENFIM

Το cluster για το σπίτι και τα έπιπλα και το HUB καινοτομίας CINFIM έχει σαν αποστολή να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κατασκευαστών επίπλων και των εταιρειών σε όλο το μήκος αλυσίδα αξίας για τους εσωτερικούς χώρους. Δημιουργήθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός από ενώσεις εταιρειών του τομέα του ξύλου και των επίπλων και δημόσιους φορείς. Έχει 140 συνδεδεμένες εταιρείες από τον τομέα των επίπλων: έπιπλα, ξυλουργική, δάπεδα, μπάνια, φωτισμό και υφάσματα επιπλώσεων.

Το CENFIM, συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων-μελών βελτιώνοντας τις ικανότητες καινοτομίας και εμπορευματοποίησης μέσω της προώθησης συνεργατικών έργων και της παροχής κατάρτισης. Για την υποστήριξη της εμπορευματοποίησης των εταιρειών-μελών, η CENFIM έχει δημιουργήσει την αγορά εσωτερικών χώρων ξενοδοχείων, την InteriHOTEL (www.interihotel.com), με ετήσια έκδοση στη Βαρκελώνη, τους εκθεσιακούς χώρους WEcontract στη Βαρκελώνη και στη Μαδρίτη και την ηλεκτρονική πλατφόρμα B2B HIcontract.net.  Επιπροσθετως οργανώνει την άμεση και αντίστροφη αποστολή σε και για τις διαφορετικές σχετικές διεθνείς αγορές. Οι δραστηριότητες καινοτομίας του CENFIM επικεντρώνονται σε 4 τομείς:

 • ψηφιοποίηση
 • κυκλική οικονομία,
 • σχεδιασμός του προϊόντος,
 • διαχείριση του οργανισμού.

Ιστοσελίδα: www.cenfim.org

AEVA

Ο Σύνδεσμος για την Εκπαίδευση και την Αξιοποίηση της Περιφέρειας Aveiro (AEVA) ιδρύθηκε το 1998 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την κάλυψη των αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, φέρνοντας την εκπαίδευση/κατάρτσιη και τον κόσμο της εργασίας πιο κοντά. Στο πλαίσιο αυτό, η AEVA είναι μια γενική ένωση ικανοτήτων με 13 εμπορικά σήματα, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου ιδιωτικού σχολείου ΚΕΚ στην Πορτογαλία, της EPA (www.epa.edu.pt), και προσφέρει διάφορες διαδρομές εκπαίδευσης IVET, CVET, TVET και RVCC, με στόχο τόσο τους νέους όσο και τους ενήλικες, οι περισσότεροι από τους περισσότερους από τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν λιγότερες ευκαιρίες.

Δικτυακός τόπος: www.aeva.eu

Ίδρυμα IFEL της Καμπανίας

Το Ίδρυμα IFEL Campania είναι ένας οργανισμός της Περιφέρειας της Campania που διεξάγει κοινωνικοοικονομικές μελέτες και έρευνες, βοηθά και υποστηρίζει τη διαδικασία μεταρρύθμισης και καινοτομίας της Τοπικής Δημόσιας Διοίκησης. Απαριθμεί πάνω από 250 εμπειρογνώμονες και συμβούλους που την υποστηρίζουν, βοηθούν και εκπαιδεύουν δημόσιους υπαλλήλους σε πολυάριθμα και ποικίλα θέματα ενδιαφέροντος για τις τοπικές αρχές στους τομείς της χρηματοδότησης, της πρόνοιας, της εκπαίδευσης, της Πληροφορικής, της τοπικής οικονομίας και των αστικών συστημάτων, της οικονομικής ανάπτυξης και των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Η IFEL Campania διεξάγει από μόνη της ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και σε συνεργασία με εταίρους υψηλού επιστημονικού κύρους μέσω κοινών ερευνητικών πρωτοκόλλων με διάφορα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα και παρέχονται στο Ίδρυμα κάθε χρόνο επιχορηγήσεις υπέρ νέων ερευνητών. Επιπλέον, η IFEL συμμετέχει στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διάδοση περιφερειακών βάσεων δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση και την τοπική οικονομία, για τη στήριξη των δραστηριοτήτων των τοπικών αρχών στη διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων και, κατά συνέπεια, στη δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την τοπική περιφερειακή χρηματοδότηση και την τεχνική και εκπαιδευτική βοήθεια προς το προσωπικό των τοπικών αρχών·

Όσον αφορά την κατάρτιση, η IFEL παρέχει τεχνική βοήθεια και άμεση κατάρτιση στην Περιφέρεια, τις περιφερειακές αρχές και την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Καμπανίας. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην εξειδίκευση και την επανεκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και στην ενίσχυση των γνώσεων και των επαγγελματισμών δεξιοτήτων της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης.  Οι δραστηριότητες κατάρτισης παρέχονται επίσης με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων και των τεχνολογιών που βασίζονται στο διαδίκτυο, προκειμένου να επιτευχθεί επίσης οργανωτική βελτίωση, απλούστευση, καινοτομία. Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις παρακολουθούνται συνεχώς για την επιδίωξη στόχων των διαδικασιών ελέγχου, μέτρησης και αξιολόγησης των επιδόσεων.

Δικτυακός τόπος: www.ifelcampania.it

 

 

Munster Technological University

Munster Technological University is a multi-campus technological university, contributing to the region through the provision of academic programmes that support student development and opportunities, education and research. MTU has an extensive and impressive regional footprint with six campuses across the South-West region in Cork and Kerry, a student body of 18,000, offering more than 140 programmes and with numerous links with colleges worldwide. The aim of MTU is to provide education and research opportunities for career-focused learners and to develop long term partnerships with industry and community. Through partnering with industry and community, MTU will seek out dynamic cross-sector relationships with start-ups, innovators and industry leading companies. MTU will continue to invest in the future with state-of-the-art research, education, enterprise, cultural and sports facilities.

Website: www.mtu.ie